Κανονισμός Καταγραφής Χρόνου Πτήσης

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΗΣΗΣ

 

Α. Γενικές πληροφορίες

 

Εισαγωγή

Τα ημερολόγια των χειριστών πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με το JARFCL (και το IEM FCL 1.080/2.080). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι πρακτικές καταχώρησης λεπτομερειών του χρόνου πτήσης για την έκδοση πτυχίου μέλους πληρώματος ή για την έκδοση αεροπορικής ειδικότητας ή ικανότητας, πρέπει να βασίζονται πάντοτε στους κανόνες καταγραφής των ωρών πτήσης χειριστή που ισχύουν στην Ελλάδα και αναφέρονται παρακάτω στο παρόν.

Οι λεπτομέρειες των πτήσεων που εκτελέσθηκαν σύμφωνα με το JAROPS 1, μπορεί να καταγράφονται σε αποδεκτή μηχανογραφική μορφή που τηρείται από τον αερομεταφορέα ή την Σχολή χειριστών ή τον αεροπορικό οργανισμό εν γένει. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εμπλεκόμενο μέλος του πληρώματος πτήσης, κατόπιν αιτήσεως του, δικαιούται να παραλάβει αντίγραφο από τα αρχεία όλων των πτήσεων που εκτελέσθηκαν από αυτόν, περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης διαφορών και της εξοικείωσης.

 

Συνιστώμενες πληροφορίες

Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Προσωπικά στοιχεία:

α. Όνομα και διεύθυνση κατόχου,

β. Λεπτομερή στοιχεία κάθε πτήσης κατά τη διάρκεια της οποίας ο κάτοχος του ημερολογίου ενήργησε είτε ως μέλος του πληρώματος διακυβέρνησης αεροσκάφους είτε με σκοπό την εκπαίδευση ή την εξέταση για απόκτηση ή ανανέωση πτυχίου σύμφωνα με τους ισχύοντας  Κανονισμούς.

2. Για κάθε πτήση πρέπι να καταχωρείται :

α. Όνομα Κυβερνήτη.

β. Ημερομηνία (ημέρα, μήνας, έτος) της πτήσης.

γ. Τόπος και ώρα αναχώρησης και άφιξης (οι χρόνοι σε UTC)

δ. Τύπος (κατασκευαστής αεροπλάνου ή ελικοπτέρου, μοντέλο και παραλλαγή) και νηολόγιο του αεροπλάνου/ ελικοπτέρου.

ε. SE Single Engine (μονοκινητήριο) ή ΜΕ Multi Engine  (πολυκινητήριο)

στ. Συνολικός χρόνος πτήσης.

ζ. Ολικός χρόνος πτήσης.

3. Επιχειρησιακές συνθήκες:

α. Νύχτα.

β. IFR.

4. Λεπτομερή στοιχεία οποιασδήποτε δοκιμασίας ή εξέτασης εκτελέσθηκε κατά την  πτήση.

 

Καταγραφή της λειτουργίας χειριστή

1. Χρόνος πτήσης Κυβερνήτη:

α. Ο κάτοχος αεροπορικού πτυχίου μπορεί να καταχωρήσει ως χρόνο κυβερνήτη όλο το χρόνο πτήσης κατά τη διάρκεια του οποίου είναι ο ίδιος κυβερνήτης του αεροσκάφους.

β. Ο υποψήφιος για ή ο κάτοχος πτυχίου χειριστή μπορεί να καταχωρήσει ως χρόνο κυβερνήτη όλο το χρόνο πτήσης κατά τον οποίο χειρίζεται το αεροσκάφος ΜΟΝΟΣ καθώς και όλο το χρόνο πτήσης κατα τον οποίο λειτουργεί σαν  μαθητευόμενος κυβερνήτης, (SPIC Student Pilot In Command) υπό την προϋπόθεση ότι στην περίοτωση αυτή, ο χρόνος πτήσης θα προσυπογράφεται από εκπαιδευτή και θα είναι μέρος εγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης.

γ. Ο κάτοχος ειδικότητας εκπαιδευτή μπορεί να καταχωρήσει την εκπαιδευτική ώρα πτήσης, στον εαυτό του ως κυβερνήτη για όλο το χρόνο πτήσεως κατά τον οποίο ενεργεί ως εκπαιδευτής σε αεροπλάνο/ελικόπτερο ή επιβλέπει πτήση SPIC. (Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλούμε αναφερθείτε στην παράγραφο Μαθητευόμενος Κυβερνήτης στο τέλος του παρόντος Προσαρτήματος).

δ. Ο κάτοχος εξουσιοδότησης εξεταστή μπορεί να καταχωρήσει στον εαυτό του ως ώρες πτήσης κυβερνήτη όλο το χρόνο κατά τον οποίο καταλαμβάνει θέση χειριστή και ενεργεί ως εξεταστής σε αεροπλάνο/ ελικόπτερο.

ε. Συγκυβερνήτης που ενεργεί ως κυβερνήτης υπό επιτήρηση σε αεροπλάνο, στο οποίο απαιτούνται περισσότεροι από ένα χειριστή σύμφωνα με το πιστοποιητικό τύπου του αεροπλάνου ή ως απαιτείται από το JAROPS, με την προϋπόθεση ότι αυτός ο χρόνος «κυβερνήτη υπό επιτήρηση» (βλέπε παράγραφο 5 παρακάτω) προσυπογράφεται από τον κυβερνήτη.

Συγκυβερνήτης που ενεργεί ως κυβερνήτης υπό επιτήρηση σε ελικόπτερο πολλών χειριστών μπορεί να καταχωρήσει όλο το χρόνο πτήσεως ως κυβερνήτης υπό επιτήρηση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο χρόνος «κυβερνήτη υπό επιτήρηση» (βλέπε παράγραφο 5 παρακάτω) προσυπογράφεται από τον κυβερνήτη.

(Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλούμε αναφερθείτε στην παράγραφο Συγκυβερνήτης στο τέλος του παρόντος Προσαρτήματος).

στ. Εφόσον ο κάτοχος αδείας εκτελεί αριθμό πτήσεων την ίδια ημέρα επιστρέφοντας σε κάθε περίπτωση στο ίδιο μέρος από όπου αναχώρησε, και εφ όσον το διάστημα μεταξύ των διαδοχικών πτήσεων δεν υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά, αυτή η σειρά των πτήσεων θα καταγραφεί ως μια εγγραφή.

2. Χρόνος πτήσης Συγκυβερνήτη (Αεροπλάνα): Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή που καταλαμβάνει θέση συγκυβερνήτη μπορεί να καταχωρήσει όλο το χρόνο πτήσεως ως χρόνο πτήσης συγκυβερνήτη σε αεροπλάνο στο οποίο απαιτούνται περισσότεροι από ένας χειριστής (Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλούμε αναφερθείτε στην παράγραφο Συγκυβερνήτης στο τέλος του παρόντος Προσαρτήματος).

Χρόνος πτήσης Συγκυβερνήτη (ελικόπτερα): Ο κάτοχος πτυχίου χειριστή που καταλαμβάνει θέση χειριστή ως συγκυβερνήτης μπορεί να καταχωρήσει όλο το χρόνο ως χρόνο πτήσης συγκυβερνήτη σε ελικόπτερο στο οποίο απαιτούνται περισσότεροι από ένας χειριστής.

3. Χρόνος πτήσης συγκυβερνήτη αντικαταστάτη κατά την πτήση: Χειριστής αντικαταστάτης συγκυβερνήτη κατά την πτήση, μπορεί να καταχωρήσει στο ημερολόγιο του, όλο το χρόνο πτήσης κατά την διάρκεια του οποίου εξετέλεσε πραγματικά καθήκοντα συγκυβερνήτη. (Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλούμε αναφερθείτε στην παράγραφο Χειριστής Αντικαταστάτης κατά την Πτήση στο τέλος του παρόντος Προσαρτήματος).

4. Χρόνος εκπαίδευσης: Σύνοψη όλου του χρόνου πτήσης, που καταχωρείται από τον υποψήφιο στο ημερολόγιο του για την έκδοση πτυχίου ή ειδικότητας ή η βεβαίωση του εκπαιδευτικού οργανισμού που προσκομίζεται στην Υπηρεσία για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προσυπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του εκπαιδευτικού οργανισμού ή από τον εκπαιδευτή που προσέφερε την εκπαίδευση.

5. PICUS (Pilot In Command Under Supervision) (Κυβερνήτης υπό επιτήρηση): Υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος επιτήρησης είναι αποδεκτή από την Αρχή, ο Συγκυβερνήτης μπορεί να καταχωρήσει ως PIC το χρόνο που πέταξε ως PICUS, όταν εκτελέσθηκαν όλα τα καθήκοντα και οι λειτουργίες του PIC στη συγκεκριμένη πτήση, έτσι ώστε δεν απαιτήθηκε η παρέμβαση του PIC προς όφελος της ασφάλειας. (Για περαιτέρω λεπτομέρειες παρακαλούμε αναφερθείτε στην παράγραφο Συγκυβερνήτης στο τέλος του παρόντος Προσαρτήματος).

6. Πρέπει να προβλέπεται μια στήλη παρατηρήσεων για να καταγράφονται λεπτομέρειες συγκεκριμένων λειτουργιών π.χ. SPIC, PICUS, χρόνος ενόργανης πτήσεως* κλπ.

* Ο χειριστής μπορεί να καταχωρήσει ως χρόνο ενόργανης πτήσεως μόνον εκείνο το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου χειρίζεται το αεροσκάφος αποκλειστικά με αναφορά στα όργανα, υπό πραγματικές ή προσομοιούμενες συνθήκες ενόργανης πτήσης.

 

Επίδειξη του αρχείου χρόνου πτήσης

Ο κάτοχος πτυχίου ή ο μαθητευόμενος χειριστής πρέπει να επιδεικνύει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το ημερολόγιο του, με τις ώρες πτήσης του για επιθεώρηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Αρχής, εφ όσον αυτό ζητηθεί..

Ο μαθητευόμενος χειριστής πρέπει να φέρει μαζί του το ημερολόγιο πτήσης του κατάλληλα υπογεγραμμένο από τον εκπαιδευτή του, σε όλες τις πτήσεις ναυτιλιακού ταξιδίου ΜΟΝΟΣ ως αποδεικτικό στοιχείο, ότι ο εκπαιδευτής τον έχει εξουσιοδοτήσει να πραγματοπιήση την συγκεκριμένη πτήση.

 

Χρόνος πτήσης αεροπλάνου

Ένα αεροπλάνο θεωρείται ότι βρίσκεται σε πτήσει από τη στιγμή που το αεροσκάφος κινείται με τη δική του ισχύ με σκοπό την απογείωση μέχρι τη στιγμή που ακινητοποιείται μετά το τέλος της πτήσης.

 

Χρόνος πτήσης ελικοπτέρου

Χρόνος πτήσης ελικοπτέρου καλείται ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που τα πτερύγια του στροφείου του ελικοπτέρου αρχίζουν να περιστρέφονται μέχρι τη στιγμή που το ελικόπτερο ακινητοποιείται στο τέλος της πτήσης και σταματούν τα πτερύγια του στροφείου.

 

Συνθετική Εκπαιδευτική Συσκευή (STD Synthetic Training Device)

Τα λεπτομερή στοιχεία οποιασδήποτε εκπαιδευτικής περιόδου, δοκιμασίας ή εξέτασης που εκτελούνται σε STD πρέπει να καταγράφονται στο ημερολόγιο, και να περιλαμβάνει για κάθε περίοδο σε εξομοιωτή πτήσης, BITD ή FNPT:

α. την ημερομηνία της περιόδου, δοκιμασίας ή εξέτασης (η/μ/ε),

β. τύπο και αριθμό πιστοποίησης της εκπαιδευτικής συσκευής,

γ. εκπαίδευση στη συνθετική εκπαιδευτική συσκευή,

δ. την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο κάτοχος,

ε. τη φύση της περιόδου, δοκιμασίας ή εξέτασης,

στ. συνολικό χρόνο της περιόδου,

ζ. συσσωρευμένο συνολικό χρόνο.

Ο χρόνος STD αναγνωρίζεται για κύκλους μαθημάτων και έκδοση αδείας αλλά δεν είναι χρόνος πτήσεως και δεν πρέπει να καταγράφεται ως τέτοιος. Ο χρόνος STD πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο ξεχωριστά από το χρόνο πτήσεως.

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Όλες οι αιτήσεις για έκδοση νέων πτυχίων χειριστών αεροσκαφών πρέπει να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες έντυπες φόρμες. Οι φόρμες αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ.

 

Όλα τα στοχεία και όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στην αίτηση καθώς και όλα τα φωτοαντίγραφα που συνυποβάλονται θεωρούνται σωστά και γνήσια. Το Τμήμα Πτυχίων της ΥΠΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή επιβεβαιωτικό υλικό για οτιδήποτε από αυτά. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις υποβολής λανθασμένων στοιχείων ή φωτοαντιγράφων που δεν παρουσιάζουν την πραγματικότητα, θα υπάρξουν βαρειές συνέπειες κατά των υπευθύνων.

Οι ενέργειες των υπαλλήλων της ΥΠΑ σε περίπτωση που προκύψουν αμφιβολίες για την γνησιότητα των στοιχείων που υποβάλλει χειριστής είναι

(α) ο αρμόδιος υπάλληλος που χειρίζεται την αίτηση, προωθεί κανονικά το αιτούμενο πτυχίο, το οποίο όμως συνοδεύει με Ενημερωτικό Σημείωμα, στο οποίο εκθέτει τους λόγους για στους οποίους στηρίζει τις αμφιβολίες του για την γνησιότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

(β) ο προιστάμενος του Τμήματος ενημερώνει τον Προιστάμενο της Διεύθυνσης και εισηγείται ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι

(ι) αποδοχή των στοιχείων που προσκόμισε ο χειριστής και υπογραφή του πτυχίου ή της ειδικότητας ή της ικανότητας

(ιι) την έκδοση του πτυχίου ή της ειδικότητας ή της ικανότητας αλλά ταυτόχρονα την έναρξη επίσημης έρευνας για την εξακρίβωση τυχόν υποψίας

(ιιι) την κατακράτηση του πτυχίου ή της ειδικότητας ή της ικανότητας με την ταυτόχρονη έναρξη επίσημης έρευνας για την εξακρίβωση τυχόν υποψίας

(γ) ο προιστάμενος της Διεύθυνσης έχει την τελική ευθύνη για την λήψη απόφασης.

 

Οι ώρες πτήσης ενός χειριστή αποδεικνύονται με οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέσα

(α) από την τελευταία σελίδα του ημερολογίου πτήσεων του χειριστή, εφ όσον είναι μόνον τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ αυτήν, που πρέπει να αποδειχθούν

(β) εάν πρόκειται να αποδειχθούν και άλλα αντικείμενα, πχ η πραγματοποίηση του τριγωνικού ταξιδίου κλπ τότε υποβάλλεται σε αντίγραφο ολόκληρο το ημερολόγιο πτήσεων

(γ) επίσης γίνεται αποδεκτή αναλυτική βεβαίωση της εταιρείας ή του αεροπορικού οργανισμού που χρησιμοποιεί τον χειριστή

(δ) ακόμη γίνεται αποδεκτή βεβαίωση της Σχολής ή του εκπαιδευτή που έχει προσφέρει νόμιμη εκπαίδευση.

(ε) ακόμη γίνεται αποδεκτή βεβαίωση του γραφείου ωρών πτήσης της ΥΠΑ

(στ) τέλος γίνεται αποδεκτή βεβαίωση υπογεγραμμένη από το τοπικό αεροδρόμιο, στο οποίο έχουν γίνει οι πτήσεις.

(ζ) βεβαίωση στρατιωτικής αρχής για τους χειριστές που υπηρετούν σ αυτήν

 

 

Γ.  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σωστός τρόπος για την συμλήρωση του ημερολογίου πτήσεων (log book)

 

α/α

1

Ιδιότητα Λειτουργίας

2

Απαιτήσεις αδείας

μη-χειριστή

3

Περιγραφή στο ημερολόγιο υπό το “Ιδιότητα Λειτουργίας Κατόχου”

4

Καταγραφή του στοιχείου στο ημερολόγιο

5

Α

Κυβερνήτης

Ν/Α

PIC ή Ρ1

Καταχωρίσετε τον χρόνο στην στήλη Ρ1

 

Β

Συγκυβερνήτης που ασκεί καθήκοντα PIC κάτω από την επίβλεψει κυβερνήτη

 

 

(Δες σημειώσεις που ακολουθούν)

Ν/Α

PICUS  ή Ρ1 U/S

Καταχωρίσετε το χρόνο στη στήλη Ρ1.  Προσυπολογίζεται για την ικανοποίηση απαιήσεων εμπειρίας, για την έκδοση πτυχίων. Προυπόθεση να προσυπογράφεται από τον κυβερνήτη

 

C

Συγκυβερνήτης

(Δες σημειώσεις που ακολουθούν)

Ν/Α

Ρ2

Καταχωρήσετε το χρόνο στην στήλη «Συγκυβερνήτης» ή Ρ2

 

D

Συγκυβερνήτης κάτοχος PPL

Ν/Α

Ρ2

Όπως στη σειρά « C »

 

E

Μέλος πληρώματος με πτυχίο Ιπτάμενου Μηχανικού σε αεροσκάφος πιστοποιημένο για πλήτωμα με 2 πιλότους + Ιπτάμενο μηχανικό

Απαιτείται πτυχίο Ιπταμένου μηχανικού με ικανότητα τύπου

Ιπτ Μηχανικός

Καταχωρήσετε το χρόνο στη στήλη Ιπτάμενος Μηχανικός ή σε ελεύθερη στήλη με την ένδειξη Ιπτ μηχανικός

 

F

Ο κυβερνήτης είναι στο αφος, αλλά δεν εκτελεί καθήκοντα Ρ1,  Ρ2,  Ιπτ Μηχ

Χειριστής που επιβλέπει τον συγκυβερνήτη

Χειριστής υπεράριθμος

 

 

Ν/Α

Ν/Α

 

 

Ρ2

 

Καταχωρήσετε το χρόνο όπως στην σειρά C

Καταχωρήσετε το χρόνο σε ελεύθερη στήλη

 

G

Χειριστής υπό εκπαίδευση για πτυχίο ή για ικανότητα τύπου,

Ν/Α

P/UT  Pilot under Training

Χειριστής υπό εκπαίδευση

Καταχωρήσετε το χρόνο στη στήλη dual

 

H

SPIC  Χειριστής ασκεί καθήκοντα κυβερνήτη, υπό την επίβλεψη εκπαιδευτή, στα πλαίσια εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος

Ν/Α

SPIC

Καταχωρήσετε το χρόνο στην στήλη Ρ1

 

J

Χειριστής που υφίσταται οποιασδήποτε μορφής πτητική δοκιμασία με Εξουσιοδοτημένο Εξεταστή της ΥΠΑ (εκτός της περίπτωσης Κ).

N/A

PICUS για επιτυχή δοκιμασία

P/UT για μη επιτυχή δοκιμασία

Καταγράψτε το χρόνο στη στήλη “P1” και να το βεβαιώσει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους.

Καταγράψτε το χρόνο στη στήλη “Διπλού χειρισμού”.

K

Χειριστής που υφίσταται πτητική δοκιμασία με την ιδιότητα του συγκυβερνήτη.

N/A

Ρ2

Όπως για την περίπτωση C.

L

Μαθητευόμενος χειριστής ως ο μόνος επιβάτης αεροσκάφους κατά την εκπαίδευση για εκχώρηση PPL ή CPL.

N/A

PIC ή P1

Καταγράψτε το χρόνο στη στήλη “P1”.

M

Μαθητευόμενος χειριστής που ίπταται ως κυβερνήτης κατά την εκπαίδευση για CPL συνοδευόμενος από Χειριστή Ασφαλείας

N/A

PIC ή P1

 

Όπως για την περίπτωση L.

 

N

Χειριστής που ενεργεί ως Χειριστής Ασφαλείας

N/A

SNY Supernumerary

Όπως για την περίπτωση       F (iii).

P

Χειριστής που υφίσταται εκπαίδευση σε κύκλο μαθημάτων Εκπαιδευτή Πτήσης ως κυβερνήτης που συνοδευόμενος από :

Χειριστή που ενεργεί ως “μαθητής” για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

N/A

N/A

PIC ή P1

SNY

Οι ρόλοι στη στήλη 2 είναι εναλλάξιμοι μεταξύ των χειριστών. Ο χρόνος που διέρρευσε ως “Ρ1” να κατά-γράφεται ως περίπτωση L.

Ο χρόνος που διέρρευσε ως “μαθητής” να καταγράφεται και να υπολογίζεται ως περίπτωση F (iii).

R

Χειριστής που ενεργεί μόνον ως “Χειριστής Πλεύσης” (βλέπε τις Σημειώσεις)

N/A

Βλέπε παρακάτω τις Σημειώσεις για “υπεράριθμο” πλήρωμα

Βλέπε παρακάτω τις Σημειώσεις για “υπεράριθμο” πλήρωμα

 

1. Όταν δύο μέλη του πληρώματος διακυβέρνησης που ενεργούν με την ίδια ιδιότητα μοιράζονται συγκεκριμένα καθήκοντα λειτουργίας, (πχ. Ο ένας εκτελεί καθήκοντα Κυβερνήτη και ο άλλος εκτελεί καθήκοντα συγκυβερνήτη) και ο καθένας εκτελεί αυτά τα καθήκοντα μόνο για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και κανένας δεν τελεί υπό την επιτήρηση του άλλου, μόνον ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου εκτελέσθηκαν τα καθήκοντα πρέπει να καταγράφεται στην αντίστοιχη στήλη του προσωπικού  ημερολογίου πτήσης.

2. Στο χειριστή που διεκδικεί το χρόνο που διέθεσε ως συγκυβερνήτης εκτελώντας τα καθήκοντα και τις λειτουργίες κυβερνήτη, υπό την επιτήρηση του κυβερνήτη, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις έκδοσης νέου πτυχίου ή νέας ικανότητας θα αναγνωρισθεί αυτός ο χρόνος πτήσεως μόνον εάν:

α. η πτήση διεξήχθη σε αεροσκάφος που έχει Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας που απαιτεί για το πλήρωμα διακυβέρνησής του να περιλαμβάνει όχι λιγότερους από δύο χειριστές,

β. ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο της ακρίβειας του σχεδίου πτήσης, και των υπολογισμών του εντύπου φορτίου και καυσίμου για την πτήση,

γ. εξασφάλισε ότι όλοι οι έλεγχοι εκτελέσθηκαν σύμφωνα με καθορισμένες διαδικασίες λειτουργίας,

δ. καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης εκτέλεσε όλα τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κυβερνήτη και εκτέλεσε την απογείωση και την προσγείωση,

ε. επέλυσε όλα τα προβλήματα μετεωρολογίας, επικοινωνιών και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας,

στ. ο κυβερνήτης δεν παρέστη ανάγκη να απορρίψει οποιαδήποτε ενέργεια που προτάθηκε ή εκτελέσθηκε από το συγκυβερνήτη,

ζ. ο κυβερνήτης βεβαιώνει στο βιβλίο ημερολογίου πτήσης του συγκυβερνήτη, έναντι της εγγραφής για αυτήν την πτήση, ότι εκτελέσθηκε από το συγκυβερνήτη που ενεργούσε ως κυβερνήτης υπό επιτήρηση. Αυτή η πιστοποίηση  είναι αρκετή και εξασφαλίζει ότι  καλύφθηκαν όλες οι προηγούμενες συνθήκες.

3. Στο χειριστή που διεκδικεί ώρες πτήσεως ως συγκυβερνήτης προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις γενικής πτητικής πείρας για ένα πτυχίο όπως προβλέπεται για τις περιπτώσεις C, D F(ii) ή K, θα του αναγνωρίζεται ο χρόνος πτήσης μόνον εάν κατέχει ανάλογη άδεια για να εκτελεί τα καθήκοντα του συγκυβερνήτη, και εάν :

α. η πτήση διεξήχθη σε αεροσκάφος που απαιτείται από το Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητάς του να έχει πλήρωμα όχι λιγότερο από δύο χειριστές, ή

β. η πτήση διεξήχθη στα πλαίσια εταιρείας που είναι κάτοχος AOC και που επιλέγει να εκμεταλλευθεί συγκεκριμένο αεροσκάφος ως πτητική λειτουργία δύο χειριστών και υπό την προϋπόθεση ότι τα καθορισμένα καθήκοντα που απαιτήθηκε να εκτελέσει ο δεύτερος χειριστής σε όλες τις πτήσεις, σε σχέση με τη λειτουργία του αεροσκάφους, περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Πτητικής Εκμετάλλευσης που σχετίζεται με το αεροσκάφος, ή

γ. εκτελέσθηκε σε στρατιωτικό αεροσκάφος που φυσιολογικά το χειρίζονται περισσότεροι από ένα χειριστή, ή

δ. εξαιρετικά για τις περιπτώσεις C και D, και υπό τον όρο της προηγούμενης συμφωνίας με την ΥΠΑ, εκτελέσθηκε σε αεροσκάφος που δεν απαιτείται να έχει δύο χειριστές αλλά το οποίο είναι εφοδιασμένο με πλήρη χειριστήρια ελέγχου διπλού χειρισμού για αυτήν την πτήση, και ο κυβερνήτης βεβαιώνει στο βιβλίο ημερολογίου του συγκυβερνήτη ότι η πτήση εκτελέσθηκε ως γνήσια πτητική λειτουργία δύο χειριστών.

Ο χρόνος πτήσεως ως PICUS, εκτός από εκείνα που προβλέπονται ειδικά στην περίπτωση J ανωτέρω, θα επιτρέπεται μόνο για τον κάτοχο PPL υπό την επιφύλαξη των όρων προηγούμενης συμφωνίας με την ΥΠΑ.

 

 

“Υπεράριθμο” πλήρωμα

Όταν το πλήρωμα αεροσκάφους αποτελείται από αριθμό μεγαλύτερο των απαιτουμένων χειριστών, δηλαδή “Υπεράριθμο” πλήρωμα, οι κανόνες καταχώρησης του χρόνου πτήσεως είναι όπως στο JARFCL 1.080, αλλά για διευκρίνιση θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα.

Κυβερνήτης

 Ο ορισμένος κυβερνήτης του αεροπλάνου μπορεί να καταχωρήσει όλο το χρόνο πτήσεως ως κυβερνήτη. Αυτό περιλαμβάνει και την ανάπαυση επί του σκάφους.

Συγκυβερνήτης

·       Ο ορισμένος συγκυβερνήτης του αεροπλάνου μπορεί να καταχωρήσει στο ημερολόγιο του, ως συγκυβερνήτη όλο το χρόνο που ενεργεί ως συγκυβερνήτης ενώ κάθεται στη θέση χειριστή.

·       Μπορεί να καταχωρήσει ως PICUS όλο το χρόνο που καταλαμβάνει θέση χειριστή και ενεργεί ως κυβερνήτης υπό την επιτήρηση του κυβερνήτη ή υπό την επιτήρηση άλλου χειριστή αντικατάστασης κατά την πτήση που αντικαθιστά τον κυβερνήτη.

·       Μπορεί επίσης να καταχωρήσει ως κυβερνήτης όλο το χρόνο που ενεργεί ως κυβερνήτης και αντικαθιστά τον ορισμένο κυβερνήτη του αεροσκάφους όταν αυτός αναπαύεται.

·       Δεν μπορεί να καταχωρήσει ως χρόνο πτήσεως οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου δεν καταλαμβάνει θέση χειριστή.

Χειριστής Αντικατάστασης κατά την Πτήση

·       Ο χειριστής αντικατάστασης κατά την πτήση μπορεί να καταχωρεί ως κυβερνήτης όλο το χρόνο που καταλαμβάνει θέση χειριστή ως αντικαταστάτης του ορισμένου κυβερνήτη.

·       Μπορεί να καταχωρεί ως συγκυβερνήτης όλο το χρόνο που καταλαμβάνει θέση χειριστή ως αντικαταστάτης του συγκυβερνήτη.

·       Μπορεί να καταχωρήσει ως PICUS όλο το χρόνο που καταλαμβάνει θέση χειριστή και ενεργεί ως κυβερνήτης υπό την επιτήρηση του ορισμένου κυβερνήτη ή του ενδεχόμενου αντικαταστάτη του.

 

Μαθητευόμενος Κυβερνήτης

Ο μαθητής κύκλου μαθημάτων CPL(A)/IR, ή CPL(H) ή ATPL(A)/(H) ή ενός ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων (integrated course) μπορεί να καταχωρεί το χρόνο πτήσης ως SPIC όταν πετάει με εκπαιδευτή εξουσιοδοτημένο να παρέχει εκπαίδευση ενόργανης πτήσης. Ο εκπαιδευτής πρέπει να κατέχει επαγγελματικό πτυχίο χειριστή σε ισχύ, ειδικότητα εκπαιδευτή, ειδικότητα πτήσεως δι’ οργάνων και προνόμια IRI (Instrument Rating Instructor). Ο χρόνος SPIC αναγνωρίζεται ως χρόνος κυβερνήτη, εκτός από την περίπτωση που ο εκπαιδευτής πτήσης είχε λόγο να ελέγξει και να αποκλείσει κάποιο τμήμα της πτήσης, το οποίο στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται. Η απενημέρωση εδάφους (debriefing) από τον εκπαιδευτή πτήσης δεν επηρεάζει την αναγνώριση ή την μη αναγνώριση τμημάτων της πτήσης, για την καταχώρηση τους ως χρόνου πτήσης κυβερνήτη..

 

Αμοιβαία Πτήση σε Κύκλο Μαθημάτων Εκπαιδευτή Πτήσης

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για ειδικότητα FI , το JARFCL 1.340/2.340 προβλέπει την δυνατότητα δύο μαθητευόμενοι εκπαιδευτές να πετάνε μαζί και να προσφέρει εκπαίδευση ο ένας  στον άλλο, μια πρακτική γνωστή σαν «αμοιβαία πτήση». Εάν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε το τμήμα της αμοιβαίας πτήσης του κύκλου μαθημάτων για την εκπαίδευση ενός νέου εκπαιδευτή πτήσεως,  μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με έναν άλλο FI, ο οποίος παίζει τον ρόλο του μαθητή.

Το AMC του JARFCL 1.340/2.340 αναφέρει ότι “Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενός νέου εκπαιδευτή αέρος, ο μαθητευόμενος εκπαιδευτής πρέπει να καταλαμβάνει τη θέση που φυσιολογικά καταλαμβάνει ο εκπαιδευτής”.

Ως εκ τούτου, μόνον ο μαθητευόμενος εκπαιδευτής που ενεργεί ως ο FI και καταλαμβάνει τη θέση του εκπαιδευτή μπορεί να διεκδικήσει το χρόνο αμοιβαίας πτήσης έναντι των απαιτήσεων του κύκλου μαθημάτων. Ο μαθητευόμενος εκπαιδευτής που ενεργεί ως μαθητευόμενος χειριστής και καταλαμβάνει τη θέση του μαθητευόμενου χειριστή δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιοδήποτε χρόνο πτήσεως για την άσκηση αυτή.  

 

[print_link]