Η ισχύς του ΠΔ 636 λήγει στις 30 Απριλίου 2009.

Από 1ης Μαΐου 2009, οι ανανεώσεις των πτυχίων, επαγγελματικών και ερασιτεχνικών θα γίνονται βάση των JAR-FCL 2.

Τι σημαίνει αυτό. Με λίγα λόγια όσα Εθνικά πτυχία λήγουν εντός του Απριλίου μπορούν να ανανεωθούν με το υπάρχον σύστημα δηλαδή με βεβαίωση ωρών πτήσεως ή στην περίπτωση ληγμένου ΠΙΠ, με 2 ώρες πτήση με εκπαιδευτή όσον αφορά στο επαγγελματικό η 1 ώρα για το ερασιτεχνικό.

Μετά τις 30 Απριλίου και με το Εθνικό πτυχίο σε ισχύ η επανεπικύρωση-μετατροπή σε JAR-FCL 2 θα είναι αυτόματη με δυνατότητα μετατροπής μέχρι 90 ημέρες προ της λήξεως του Εθνικού. Εννοείτε ότι αναφέρομαι σε κάθε τύπο ελικοπτέρου που διαθέτει.

Εάν όμως (μετά τις 30 Απριλίου) το Εθνικό πτυχίο δεν είναι εν ισχύ για την μετατροπή θα πρέπει ο χειριστής να παρακολουθήσει refresher course αλλά και να υποβληθεί σε πτητική εξέταση στους τύπους που έχουν λήξει.

 

Ακολουθεί το επίσημο κείμενο της απόφασης του Διοικητή της ΥΠΑ


 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 56/89 «Περί Οργανισμού της ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα,

2. τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν.1 &1511 088),

3. το Β.Δ. 636/72 «Περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής αεροπορίας»,

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ως ίσχυε μέχρι την 5η Αυγούστου 2008,

Το Π.Δ. 102/08 «Κανονισμός πτυχίων Ελικοπτέρων» κατ’ αντιστοιχία των JAR FCL 2 amendment 6,

4. Το γεγονός οτι αριθμός χειριστών – υποψηφίων χειριστών Ελικοπτέρων καθ’ ον χρόνο διαρκούσε η ισχύς του Β.Δ. 636/72 ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες απόκτησης πτυχίου ειδηeοτήτων και ικανοτήτων, χωρίς να καλύπτονται οι προϋποθέσεις απόκτησης νέου πτυχίου του Π.Δ. 102/08 (JAR FCL 2), το οποίο ίσχυσε μεταγενέστερα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Απονομές Εθνικών Πτυχίων-Ειδικοτήτων-Ικανοτήτων

1. Εν ενεργεία Αξιωματικοί χειριστές ελικοπτέρων των ΕΔ που έχουν επιτυχώς περατώσει στη ΣΠΟΑ, σύμφωνα με το τότε ισχύον ΒΔ 636/72, τις γραπτές εξετάσεις όλων των μαθημάτων που αφορούν στην απόκτηση Εθνικού Πτυχίου CPL(H) θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτητική εκπαίδευση-πείρα) που προεβλέποντο στο εν λόγω διάταγμα για την απονομή του παραπάνω Εθνικού πτυχίου.

2. Υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρων που έχουν επιτυχώς περατώσει στη ΣΠΟΑ, σύμφωνα με το τότε ισχύον ΒΔ 636/72, τις γραπτές εξετάσεις όλων των μαθημάτων που αφορούν στην απόκτηση Εθνικού Πτυχίου CPL(H) ή ATPL(H), αφού προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτητική εκπαίδευση-πείρα) που προβλέπονται στο εν λόγω διάταγμα, θα αιτηθούν να υποβληθούν σε πρακτική εν πτήσει εξέταση για την χορήγηση του παραπάνω αντίστοιχου Εθνικού πτυχίου.

3. Χειριστές ελικοπτέρων που έχουν επιτυχώς περατώσει στη ΣΠΟΑ, σύμφωνα με το τότε ισχύον ΒΔ 636/72, τις γραπτές εξετάσεις όλων των μαθημάτων που αφορούν στην απόκτηση είτε της ειδικότητας Βοηθού Εκπαιδευτού είτε της ειδικότητας Πτήσεως δι’ Οργάνων, αφού προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτητική εκπαίδευση-πείρα) που προεβλέποντο στο εν λόγω διάταγμα, θα αιτηθούν να υποβληθούν σε πρακτική εν πτήσει εξέταση για την χορήγηση της αντίστοιχης ειδικότητας εντός του κατεχόμενου Εθνικού τους πτυχίου.

4. Χειριστές ελικοπτέρων που έχουν επιτυχώς περατώσει στη ΣΠΟΑ, σύμφωνα με το τότε ισχύον ΒΔ 636/72, τις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων που αφορούν την ανανέωση του ληγμένου Εθνικού τους πτυχίου, αφού προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προεβλέποντο στο εν λόγω διάταγμα, θα αιτηθούν να υποβληθούν σε πρακτική εν πτήσει εξέταση για την ανανέωση του ανωτέρω πτυχίου.

5. Χειριστές ελικοπτέρων που έχουν εmτυχώς περατώσει στη ΣΠΟΑ, σύμφωνα με το τότε ισχύον ΒΔ 636/72, την γραπτή εξέταση του μαθήματος που αφορά στην απόκτηση της ικανότητας επί τύπου ελικοπτέρου, αφού προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτητική εκπαίδευση-πείρα) που προεβλέποντο στο εν λόγω διάταγμα, θα αιτηθούν να υποβληθούν σε πρακτική εν πτήσει εξέταση για την χορήγηση της ως άνω ικανότητας τύπου εντός του κατεχόμενου Εθνικού τους πτυχίου.

6. Υποψήφιοι χειριστές ελικοπτέρων που έχουν επιτυχώς περατώσει στη ΣΠΟΑ, σύμφωνα με το τότε ισχύον ΒΔ 636/72, τις γραπτές εξετάσεις όλων των μαθημάτων που αφορούν στην αρχική απόκτηση Εθνικού Πτυχίου PPL(H), αφού προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτητική εκπαίδευση-πείρα) που προβλέπονται στο ΠΔ 102/2008, θα αιτηθούν να υποβληθούν σε Δοκιμασία δεξιοτήτων κατά JAR-FCL 2 για την χορήγηση JAR-FCL 2 PPL(H) πτυχίου. (Το πτυχίο πρέπει να χορηγηθεί εντός 24 μηνών από το πέρας των γραπτών εξετάσεων και το skill test εντός 6 μηνών από το πέρας της πτητικής εκπαίδευσης)

7. Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική εν πτήσει εξέταση για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2,3,4, 5 εμπίπτει στο χρονικό περιθώριο των 24 μηνών που επέβαλε το ΒΔ 636/72 από τον μήνα επιτυχούς περάτωση των εξετάσεων όλων των μαθημάτων στην ΣΠΟΑ.

Β. Επανεπικυρώσεις/Ανανεώσεις των Ικανοτήτων/Ειδικοτήτων Εθνικών Πτυχίων

1. Μετά την εφαρμογή του ΠΔ 102/2008 και την συνεχή μέριμνα της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ για εξασφάλιση εξουσιοδοτημένων εξεταστών πτήσεων ελικοπτέρων κατά JAR-FCL 2, ενημερώνουμε άπαντες τους χειριστές κατόχους Εθνικών Πτυχίων για τα ακόλουθα:

α. Μέχρι την 30η Απριλίου 2009 οι επανεπικυρώσεις (revalidations) των εν ισχύι και οι ανανεώσεις (renewals) των ληγμένων κατεχομένων Εθνικών Πτυχίων Ελικοπτέρων και των περιεχομένων ικανοτήτων, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παλαιά νομοθεσία εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(1) Ικανότητα τύπου ελικοπτέρου για την οποία παρήλθαν από την έναρξη ισχύος της, για τα μεν πτυχία PPL/CPL 24 μήνες για τα δε πτυχία ΑTPL 18 μήνες, χωρίς επανεπικύρωση ή ανανέωση και εφόσον ο χειριστής δεν διατηρεί εν ισχύι ΠΙΠ με άλλες ικανότητες, μπορεί να ανανεωθεί μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου JAR-FCL 2.245(e) του ΠΔ 102/2008. Η αναφερόμενη σ’ αυτό εκπαίδευση ανανέωσης (refresher training) θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία HCAA/FSD/LIC/LD Νο14/2009. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης ανανέωσης ο χειριστής θα υποβάλλει αίτηση αντικατάστασης του Εθνικού του πτυχίου σε JAR-FCL 2 με την ανανεωμένη ικανότητα τύπου.

(2) Ειδικότητα ΠΔΟ για την οποία παρήλθαν 24 μήνες από την έναρξη ισχύος της χωρίς να επανεπικυρωθεί ή ανανεωθεί σύμφωνα με την παλαιά νομοθεσία, μπορεί να ανανεωθεί μόνο σύμφωνα με το άρθρο JAR-FCL 2.246(b) του ΠΔ 102/2008.

β. Μετά την 30η Απριλίου 2009 οι επανεπικυρώσεις (revalidations) και ανανεώσεις (renewals) των κατεχομένων Εθνικών Πτυχίων Ελικοπτέρων και των περιεχομένων ικανοτήτων, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των JAR-FCL 2.

2. Για τις πτητικές εξετάσεις της παρ. 1 ανωτέρω, δεν απαιτείται προηγούμενη έκδοση σήματος, παρά μόνο υποβολή στην ΥΠΑ/Δ2/Β του εντύπου Αίτησης-Εξέτασης (φόρμα HCAA Νο14Η ή Νο16Η) κατάλληλα συμπληρωμένου μετά από την πραγματοποίηση της αντίστοιχης εξέτασης από εξουσιοδοτημένο εξεταστή πτήσεων. Πέραν της υποβολής του εντύπου, η τεκμηρίωση της εξέτασης θα γίνεται και με ενυπόγραφη καταχώρηση της εξέτασης από τον εξεταστή στο ατομικό ημερολόγιο πτήσεων του ενδιαφερομένου.

3. Σε κάθε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υφίσταται εξουσιοδοτημένος κατά JAR-FCL 2 εξεταστής πτήσεων στον εν λόγω τύπο, τότε η εξέταση δύναται να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο Aviation Flight Safety Inspector της ΥΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 2.425(b) του ΠΔ 102/2008.

4. Οι παραπάνω διεξαγόμενες κατά JAR-FCL πτητικέ ς εξετάσεις που αφορούν τους τύπους ελικοπτέρων, θα κατοχυρώνονται (πιστώνονται) για την μεταφορά των τύπων στο JAR-FCL πτυχίο κατά την διαδικασία αντικατάστασης του Εθνικού Πτυχίου του χειριστή οπότε και δεν θα απαιτείται πτητική εξέταση για τους εν λόγω τύπους εντός της περιόδου

ισχύος αυτών.

5. Χειριστές που επιθυμούν να επανεπικυρώσουν (revalidate) ή να ανανεώσουν (renew) τα πτυχία/ικανότητες τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των JAR-FCL 2 από λήψεως της παρούσης, ενθαρρύνονται να το πράξουν επωφελούμενοι τις διευκολύνσεις της ως άνω παραγράφου 4.

Γ. Ισχύς της παρούσας από 25-02-09

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

[print_link]

image_pdf