Στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τον κανονισμό πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών και τεχνικών εναέριων μέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ, για την κάλυψη πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών για το χειρισμό και τη συντήρηση των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο μόνιμο πυροσβεστικό ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνονται ιδιώτες χειριστές ελικοπτέρων και τεχνικοί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο ΠΔ, ως ιδιώτες χειριστές και τεχνικοί νοούνται οι επαγγελματίες χειριστές ελικοπτέρων και πιστοποιημένοι συντηρητές αεροπορικού υλικού της πολιτικής αεροπορίας. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε 60 μήνες, ενώ κατά την πρώτη εφαρμογή του ΠΔ, η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανόμενων ορίζεται σε 24 μήνες με δυνατότητα να παραταθεί τρεις κατ’ανώτατο όριο φορές και για δώδεκα μήνες κατ’ανώτατο όριο κάθε φορά, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αν εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες που επιβάλλουν την παράταση και εφόσον το υπάρχον μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν επαρκεί ή δεν συγκεντρώνει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των υφισταμένων αναγκών.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχει συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του, αλλά να μην έχει ξεπεράσει το 59ο έτος. Ακόμη, πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως ικανός (κατηγορία Ι1) ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα, όχι όμως για λόγους υγείας, να μην έχει καταδικαστεί για βαριά αδικήματα, να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και να μην εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος.

Για την πρόσληψη θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρχηγού του ΠΣ τριμελής επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ο διοικητής της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης εναέριων μέσων του ΠΣ και ένας αξιωματικός χειριστής ελικοπτέρων ή ένας αξιωματικός τεχνικός ή μηχανολόγος μηχανικός αεροσκαφών.

Παράλληλα, προβλέπεται στο σχέδιο ΠΔ, ότι επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος νοείται η παραμέληση των συμβατικών υποχρεώσεων των προσλαμβανομένων, η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν ή η αδικαιολόγητη αποχή από αυτά (άνω των τριών ημερών), η εγκατάλειψη υπηρεσίας και η καταδίκη ή ο καταλογισμός ευθύνης από την αρμόδια αρχή μετά τη διερεύνηση αεροπορικού ατυχήματος.

ΦΕΚ Tεύχος A 82/29-05-2009 – Προεδρικό Διάταγμα Αρ.59/2009

image_pdf