ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση.: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213215 7728 – fax 210 7407892
E-mail: aps.diap.aap@psnet.gr
Αριθ. Πρωτ. 38605 οικ. Φ. 211.5

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Γνωστοποιεί ότι, με την υπ’ αριθμ. 38571 οικ. Φ. 211.5 / 01-07-2020 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. (ΑΔΑ:Ω24746ΜΤΛΒ-Ο77), προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS – 332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και μπορεί να παραταθεί τέσσερις (4) κατ` ανώτατο όριο φορές χωρίς όμως να υπερβεί τους εξήντα (60) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
Κατόπιν τούτου καλούνται, όσοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην ανωτέρω απόφαση και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Επιτροπή Επιλογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσης [Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Μουρούζη 4, Αθήνα Τ.Κ. 106 74, Αίθουσα Συσκέψεων Α.Π.Σ. (ισόγειο)], από 06-07-2020 μέχρι και 14-07-2020, τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 09.00΄ έως 14.00΄.
Πληροφορίες δίνονται καθημερινά, από όλες τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, όπου κοινοποιείται η ανωτέρω Προκήρυξη, από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (http://www.fireservice.gr) καθώς και από την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.), στο τηλ. 2103538505.

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2020
Ο Αρχηγός
Στέφανος Δ. Κολοκούρης
Αντιστράτηγος ΠΣ

 

Download the .pdf version here: Fire Department competition for recruitment of 12 pilots (78 downloads)